Sunrise Hospital - Dr Mohammed Shameem Kattathadka